logo logo
KATEGÓRIE - PRODUKTY

Vsakovanie

Problematika vsakovania zrážkových vôd naberá postupom času čoraz viac na svojom význame. Potreba vsakovania vychádza najmä zo zvyšovania zastavanosti plôch a nákladov na odvedenie zrážkových vôd. Najmä v mestách dopadá zrážková voda na spevnené povrchy, nedostáva sa do svojho prirodzeného kolobehu. Miesto toho je spevnenými povrchmi odvádzaná priamo do kanalizácie. Vsakovacie zariadenia nielenže pomáhajú odbremeniť stokové siete ale tým, že sa zrážková voda nechá vsiaknuť do zeme tak ako je to v prírodných podmienkach sa napomáha k lokálnej prírodnej regenerácii podzemnej vody a k priaznivým účinkom na chemické a biologické podmienky nad a pod povrchom terénu.

Keďže na Slovensku neexistuje predpis v podobe STN EN, postupuje sa na základe nemeckej normy DWA-A 138, ktorá sa ako predpis odporúča. Hovorí o limitných hodnotách, pre ktoré je možné systém navrhnúť. Sú to napríklad: filtračná rýchlosť kf (koeficient filtrácie), výška hladiny podzemnej vody (rozdiel medzi výškou hladiny podzemnej vody a spodnou hranou vsakovacieho zariadenia nesmie byť menší ako 1 m), doba zadržania vôd z povrchového odtoku vo vsakovacom zariadení, vzdialenosť vsakovacieho systému od budovy atď.

Návrh vsakovacieho systémuPre správny návrh vsakovacieho systému treba poznať viacero premenných faktorov, ktoré môžu samotný výpočet značne ovplyvniť:
▪ veľkosť plochy z ktorej sa odvádza zrážková voda.
▪ treba poznať čo najpresnejší koeficient filtrácie kf. Hodnota kf môže najviac ovplyvniť návrh
  vsakovacieho systému, dokonca pri hodnotách vyšších ako kf >10-6 sa vsakovanie neodporúča
  vôbec, kvôli dlhému času zadržania vôd zpovrchového odtoku vo vsakovacom systéme.
  Hodnotu kf >10-6 má podložie tvorené hlavne prachom a ílom.
▪ výdatnosť zrážok a hodnota návrhového dažďa – v poslednom období sa charakter dažďa oproti
  minulosti veľmi zmenil, čo sa prejavuje najmä na jeho intenzite. Pre návrh vsakovacieho systému
  treba použiť návrhový dážď s periodicitou p=0,2, čo znamená že raz za 5 rokov sa vyskytne dážď,
  pri ktorom dôjde k preťaženiu systému.
▪ druh spevnenej plochy, pre ktorú vieme určiť odtokový súčiniteľ.
▪ veľkosť pôdorysnej plochy vsakovacieho systému - platí, že na väčšej ploche je rýchlosť vsakovania
  vyššia a proces vsakovania efektívnejší.

Umiestnenie a údržba systémuPri návrhu vsakovacieho systému sú veľmi dôležité vstupy od projektanta, ktorý podľa konkrétnych podmienok určí miesto uloženia systému. Vsakovací či retenčný systém nemá špeciálne nároky na plochu. Možno ho zabudovať do zeleného pásu aj pod spevnenú plochu, napríklad pod parkovisko alebo komunikáciu. V takomto prípade je však potrebné dimenzovať kryciu a vyrovnávaciu vrstvu nad vsakovacím systémom na požadované zaťaženie dopravou.
Voda zo striech, nádvorí, pojazdných i nepojazdných plôch, rovnako aj drenážna a presakujúca voda je považovaná za neškodlivú a neznečistenú, ktorá môže byť zapustená do vsakovacieho systému. Dažďovú vodu z ulíc a parkovísk však treba pred zapustením do vsakovacieho systému podrobiť prečisteniu v odlučovači ropných látok a vodu zo striech v lapači splavenín. Vsakovacie systémy sú technológiou s nízkymi nárokmi na údržbu a obsluhu. Nemožno sa však spoliehať, že vsakovací systém bude po zabudovaní do zeme funkčný niekoľko desaťročí bez akejkoľvek starostlivosti. Životnosť udržiavaného vsakovacieho systému sa potom naozaj predĺži na niekoľko desaťročí.


Copyright © 2013 TECHNO TIP s.r.o.  |  All rights reserved  |  Created by HomeDesign Studio